• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Uchwała Nr XXXI/172/2020

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2021r. poz. 2785

w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2020

 

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:58:26 | Data modyfikacji: 2021-05-13 13:30:40.
Uchwała Nr XXXI/171/2020

w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.

 

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:33:19.
Uchwała Nr XXXI/170/2020
 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:26:29 | Data modyfikacji: 2021-01-07 09:29:47.
Uchwała Nr XXX/169/2020

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020r. poz. 13151

 Uchwała Budżetowa na 2021rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:35:20 | Data modyfikacji: 2020-12-21 15:17:32.
Uchwała Nr XXX/168/2020
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:32:51 | Data modyfikacji: 2020-12-17 14:41:27.
Uchwała Nr XXX/167/2020

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020r. poz 12997

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolneinia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:29:27.
Uchwała Nr XXX/166/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:08:55 | Data modyfikacji: 2020-12-17 14:14:47.
Uchwała Nr XXX/165/2020

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 12871

 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:05:53 | Data modyfikacji: 2020-12-17 14:17:29.
Uchwała Nr XXIX/164/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 15:15:09.
Uchwała Nr XXIX/163/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Walentynów

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 15:13:18 | Data modyfikacji: 2020-12-10 18:32:48.
Uchwała Nr XXIX/162/2020
 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 15:10:48 | Data modyfikacji: 2020-12-10 18:31:08.
Uchwała Nr XXIX/161/2020

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r. poz. 11823

 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 15:09:30 | Data modyfikacji: 2020-12-10 18:29:29.
Uchwała Nr XXIX/160/2020

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r. poz. 11822

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 15:07:40 | Data modyfikacji: 2020-12-10 18:28:18.
Uchwała Nr XXIX/159/2020

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r. poz. 11821

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2021 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 15:05:59 | Data modyfikacji: 2020-12-10 18:26:42.
Uchwała Nr XXVIII/158/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:24:32.
Uchwała Nr XXVIII/157/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:16:08 | Data modyfikacji: 2020-11-02 14:17:52.
Uchwała Nr XXVIII/156/2020
 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2020 i 2021r

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:12:04.
Uchwała Nr XXVIII/155/2020

 Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 10775

 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 13:59:29 | Data modyfikacji: 2020-11-02 14:09:59.
Uchwała Nr XXVIII/154/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 668 położonej w miejscowości Szymanów, z przeznaczeniem na budowę linii kablowej niskiego napięcia

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 13:57:32.
Uchwała Nr XXVIII/153/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 265 położonej w miejscowości Krępa Kościelna, z przeznaczeniem na budowę linii kablowej niskiego napięcia

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 13:55:14.
Uchwała Nr XXVII/152/2020
 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/141/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Lipsko a spółką W.P. INVESTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku dotyczącego realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 630/7 położonej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 14:14:26.
Uchwała Nr XXVI/151/2020

  Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 9863

 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-09-25 14:11:21 | Data modyfikacji: 2020-09-28 13:08:53.
Uchwała Nr XXVI/150/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-09-25 14:04:27 | Data modyfikacji: 2020-09-25 14:09:22.
Uchwała Nr XXVI/149/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-09-25 13:52:25 | Data modyfikacji: 2020-09-25 13:57:00.
Uchwała Nr XXVI/148/2020

  Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 9862

 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-09-25 13:34:48 | Data modyfikacji: 2020-09-28 13:09:35.
Uchwała Nr XXVI/147/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 34 w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-09-25 13:28:33 | Data modyfikacji: 2020-09-25 13:31:57.
Uchwała Nr XXV/146/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 13:17:12 | Data modyfikacji: 2020-09-07 15:41:08.
Uchwała Nr XXV/145/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 13:10:12 | Data modyfikacji: 2020-08-21 13:13:08.
Uchwała Nr XXV/144/2020
 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z tytułu wykonania budżetu za 2019r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 13:06:34.
Uchwała Nr XXV/143/2020
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:59:46.
Uchwała Nr XXV/142/2020
 w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:56:26.
Uchwała Nr XXIV/141/2020
 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Lipsko a spółką W.P. INVESTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku dotyczącego realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 630/7 położonej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 14:02:49.
Uchwała Nr XXIV/140/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:58:55.
Uchwała Nr XXIV/139/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:49:55 | Data modyfikacji: 2020-07-21 13:53:21.
Uchwała Nr XXIV/138/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:47:24.
Uchwała Nr XXIII/137/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:45:27.
Uchwała Nr XXIII/136/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:40:23 | Data modyfikacji: 2020-07-01 14:42:42.
Uchwała Nr XXII/135/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:28:01.
Uchwała Nr XXII/134/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:17:49 | Data modyfikacji: 2020-06-02 15:24:23.
Uchwała Nr XXII/133/2020
 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:12:04.
Uchwała Nr XXII/132/2020
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:07:54.
Uchwała Nr XXII/131/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w mieście Lipsko przy ul. Kółek Rolniczych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:04:50 | Data modyfikacji: 2020-08-17 09:21:13.
Uchwała Nr XXII/130/2020
 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:58:38.
Uchwała Nr XXII/129/2020

                     Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 6166

 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:50:48 | Data modyfikacji: 2020-06-03 15:05:10.
Uchwała Nr XXII/128/2020
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:43:46 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:46:08.
Uchwała Nr XXI/127/2020
 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:00:09.
Uchwała Nr XXI/126/2020

                   Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4383

 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Lipsku oraz korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Lipsko ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:56:00 | Data modyfikacji: 2020-04-06 19:03:27.
Uchwała Nr XXI/125/2020

                  Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4382

 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:53:42 | Data modyfikacji: 2020-04-06 19:02:28.
Uchwała Nr XXI/124/2020

                  Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4381

 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:19:18 | Data modyfikacji: 2020-04-06 19:01:43.
Uchwała Nr XXI/123/2020

          Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające niewazność uchwały Znak: WNP-I.4131.57.2020.JF

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ul. Zwoleńskiej w mieście Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:15:17 | Data modyfikacji: 2020-06-16 09:47:00.
Uchwała Nr XXI/122/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:07:48.
Uchwała Nr XXI/121/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:06:33 | Data modyfikacji: 2020-04-06 10:11:07.
Uchwała Nr XXI/120/2020

                    Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4379

 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:56:58 | Data modyfikacji: 2020-04-06 18:59:30.
Uchwała Nr XXI/119/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny nieruchomości.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:54:29.
Uchwała Nr XXI/118/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny nieruchomości.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:49:57.
Uchwała Nr XXI/117/2020

                  Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4384

 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2020 r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:46:34 | Data modyfikacji: 2020-04-06 18:58:16.
Uchwała Nr XXI/116/2020

                   Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku poz. 4378

 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Lipsko.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 09:44:32 | Data modyfikacji: 2020-04-06 18:56:00.
Uchwała Nr XX/115/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:49:08 | Data modyfikacji: 2020-02-07 14:50:16.
Uchwała Nr XX/114/2020
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:42:03 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:46:30.
Uchwała Nr XX/113/2020

                          Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r. poz. 2160

 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:37:18 | Data modyfikacji: 2020-02-14 14:12:09.
Uchwała Nr XX/112/2020
 w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:28:14.
Uchwała Nr XX/111/2020
 w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:24:54.
Uchwałą Nr XX/110/2020
 w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:20:06.
Uchwała Nr XX/109/2020
 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:17:12.
Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:17:12
Opublikowane przez: Anna Idzikowska