• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Zarządzenie Nr 423/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długowoli

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:23:50 | Data modyfikacji: 2020-09-11 14:25:55.
Zarządzenie Nr 422/2020
 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:18:28 | Data modyfikacji: 2020-09-11 14:26:25.
Zarządzenie Nr 420/2020
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kuoltury i Smodzielnego Publicznego Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2020r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-09-09 14:06:31 | Data modyfikacji: 2020-09-09 14:49:56.
Zarządzenie Nr 421/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-09-07 15:35:43.
Zarządzenie Nr 419/2020
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej "Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok"

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:26:35 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:32:41.
Zarządzenie Nr 418/2020
 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-08-14 12:55:12.
Zarządzenie Nr 417/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 12:21:57 | Data modyfikacji: 2020-08-11 12:24:10.
Zarządzenie Nr 416/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-24 10:25:18 | Data modyfikacji: 2020-07-24 10:28:15.
Zarządzenie Nr 415/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 12:22:09.
Zarządzenie Nr 413/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:20:38.
Zarządzenie Nr 414/2020
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019r. samorządowej instytucji kultury

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 08:52:23.
Zarządzenie Nr 412/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:12:59.
Zarządzenie Nr 411/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:43:44.
Zarządzenie Nr 409/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:37:18.
Zarządzenie Nr 407/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-05-04 09:55:06.
Zarządzenie Nr 408/2020
 zmieniające zarządzenie Nr 390/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-30 11:01:35 | Data modyfikacji: 2020-04-30 11:06:36.
Zarządzenie Nr 405/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-09 17:09:54.
Zarządzenie Nr 406/2020
 w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 14:48:09 | Data modyfikacji: 2020-04-06 14:51:52.
Zarządzenie Nr 404/2020
 w sprawie przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2019r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów fiansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2019r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 14:16:28 | Data modyfikacji: 2020-03-31 14:30:15.
Zarządzenie Nr 402/2020
 w sprawie wprowadzenai zmian w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:41:37.
Zarządzenie Nr 400/2020
 w sprawie wprowadzenia zamian w planie dochodów i wydaków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 08:48:21 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:58:11.
Zarządzenie Nr 399/2020
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależneniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 11:24:33.
Zarządzenie Nr 398/2020
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależneniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 11:18:02.
Zarządzenie Nr 394/2020
 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta i gminy Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-02-06 12:05:41 | Data modyfikacji: 2020-02-06 12:07:18.
Zarządzenie Nr 397/2020
 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 09:05:42 | Data modyfikacji: 2020-02-05 09:10:37.
Zarządzenie Nr 396/2020
 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:51:31 | Data modyfikacji: 2020-02-05 09:12:40.
Zarządzenie Nr 395/2020
 w sprawie doręczenia nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-02-04 15:28:31.
Zarządzenie Nr 393/2020
 w sprawie powierzenia Pani Wandzie Gozdur pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:10:13.
Zarządzenie Nr 392/2020
 w sprawie zatwierdzenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki w 2020r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:59:36.
Zarządzenie Nr 391/2020
 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej w związku z nieobecnością w pracy w dniach od 23 stycznia 2020 r. do 13 lutego 2020 r.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Mirosław Łojek | Data wprowadzenia: 2020-01-22 12:40:02 | Data modyfikacji: 2020-01-22 12:42:58.
Zarządzenie Nr 390/2020
 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowanai rekrutacyjnego i postępowanai uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-21 16:06:28 | Data modyfikacji: 2020-01-21 16:14:08.
Zarządzenie Nr 387A/2020
 w sprawie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 10:50:31 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:55:53.
Zarządzenie Nr 389/2020
 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z zakresu przeciwdziałania uzależniebniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:51:40 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:50:04.
Zarządzenie Nr 388/2020
 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:40:47 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:49:43.
Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:40:47
Data modyfikacji: 2020-01-13 10:49:43
Opublikowane przez: Anna Idzikowska