• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-10-01 12:30:15 | Data modyfikacji: 2021-10-01 12:36:30.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Techniologii dot. wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa
DW747 od km 30+046 do km 30+667 w zakresie budowy
dodatkowej jezdni (strona prawa)"
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-09-21 07:51:13.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-09-17 12:24:17 | Data modyfikacji: 2021-09-17 12:32:15.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek z dnia 10.08.2021r. Miasta i Gminy Lipsko w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : Budowa ulicy Gospodarczej w miejscowości Lipsko.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-09-03 11:14:40 | Data modyfikacji: 2021-09-03 11:16:47.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Emil Penkała | Data wprowadzenia: 2021-08-05 13:53:15 | Data modyfikacji: 2021-08-05 13:55:57.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji - droga powiatowa w miejscowości Huta
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-08-05 10:05:26.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-08-03 12:16:02 | Data modyfikacji: 2021-08-03 12:21:49.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym
się postępowaniu administracyjnym - droga
krajowa nr 79 w Gołębiowie
  Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-07-21 11:45:37.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-09 14:58:55 | Data modyfikacji: 2021-07-09 15:03:56.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwareunkowaniach
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-09 12:37:23.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-09 12:01:41.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-09 12:00:31.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-09 08:25:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 6 lipca 2021 roku o zebraniu dokumentów dla
przedsiewziecia polegajacego na ,,Rozbudowie drogi
krajowej nr 79 na odcinku Lipsko - granica
województwa.
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-07-08 13:24:02 | Data modyfikacji: 2021-07-08 14:12:54.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym
się postępowaniu administracyjnym - droga
powiatowa w miejscowości Huta
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-06-22 09:02:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dokumentów
 Obwieszczenie - zbiornik.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-15 13:05:58 | Data modyfikacji: 2021-07-01 11:47:01.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie uznania
za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
Katarzynowie
 Zawiadomienie - Katarzynów

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-06-10 13:17:02.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie uznania
za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w
Gruszczynie
 Zawiadomienie - Gruszczyn

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-06-10 13:11:28 | Data modyfikacji: 2021-06-10 13:14:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dokumentacji
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-06-10 12:35:37 | Data modyfikacji: 2021-07-01 11:20:55.
Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o zakończeniu postepowania
w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie
archeologicznych badań powierzchniowych wraz z
decyzją nr 305/DR/21
 Pełny tekst obwieszczenia i decyzji 305/DR/21

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:41:19.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dokumentów
 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-05-21 13:31:23 | Data modyfikacji: 2021-07-01 11:09:36.
Obwieszczenie o zakonczeniu postepowania

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Lipsko - granica województwa

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:15:29 | Data modyfikacji: 2021-05-31 09:12:41.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na odcinku projektowanej drogi Ciepielów - Lipsko

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-20 11:49:13.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-17 12:31:16 | Data modyfikacji: 2021-05-31 09:51:18.
Wód Polskich – Zarząd Zlewni w Radomiu
 Budowa zbiornika.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:35:03.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 10 maja 2021 roku - Zawiadomienie stron
 Zawiadomienie stron.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:14:50.
O B W I E S Z C Z E N I E B U R M I S T R Z A
M I A S T A I G M I N Y L I P S K O o
wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 droga jelonek-Lipa Miklas.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:45:37.
O B W I E S Z C Z E N I E B U R M I S T R Z A M
I A S T A I G M I N Y L I P S K O o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Kruszywo Gołebiów.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:40:13.
że została zebrana cała dokumentacja w
postępowaniu administracyjnym dot. wniosku
złożonego przez S H 32 Sp. z o.o. ul. Mogilska
11/11, .31 – 542 Kraków o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na części
działki o nr ewid. 25/1 obręb Kolonia Śląsko
gm. Lipsko O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza
Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 marca 2021 roku o
zebraniu całej dokumentacja w postępowaniu
administracyjnym dot. wniosku złożonego przez S
H 32 Sp. z o.o. ul. Mogilska 11/11, .31 – 542
Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: ,,Budowie farm fotowoltaicznych
o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na części działki o nr ewid.
25/1 obręb Kolonia Śląsko gm. Lipsko’’,
pow. lipski, woj. mazowieckie
 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-04-27 09:59:13.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 12 Kwietnia 2021r. zawiadamia się o
wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Lipsko do: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku Wód Polskich –
Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania
na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczności dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa
fragmentów jezdni dodatkowych, przepustów,
fragmentów dróg poprzecznych, zjazdów, ciągów
pieszo-rowerowych, sieci infrastruktury
wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, zbiorników
retencyjnych, fragmentów rowów melioracyjnych, w
ramach budowy obwodnicy Lipska w ciągu drogi
krajowej nr 79’’
 Obwieszczenie o wystapieniu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:04:42.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 8 kwietnia 2021 - Zawiadomienie stron
 Obwieszczenie - zawiad. o wszczeciu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:09:43.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji przez Samorzadowe Kolegium
Odwoławcze w Radomiu
 SKO.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-03-12 14:29:11.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dokumentacji
 Droga Jelonek - Lipa Miklas.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-03-12 14:26:33.
Obwieszczenie Burmmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu dekomentów
 krusz.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2021-03-12 13:52:21.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:27:05 | Data modyfikacji: 2021-01-14 09:29:04.
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wydaniu decyzji o środowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:26:26.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 134/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajow

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-08 07:31:13 | Data modyfikacji: 2021-01-14 09:30:46.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na „Rozbudowie zakładu o
dodatkową komorę składową mrożonych owoców
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
oraz zamianie istniejącego tunelu
zamrażalniczego na nowy wraz z wymianą
maszynowni chłodniczej dla potrzeb istniejącego
zakładu usytuowanego na terenie działek o nr
ew. 77/2 , 79/3, 91/2, oraz 88 w miejscowości
Śląsko, gm. Lipsko, pow. lipski, woj.
mazowieckie
 2obwiesczenie2.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-12-28 08:58:22 | Data modyfikacji: 2020-12-28 09:25:56.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 grudnia 2020r.zawiadamia się o
wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Lipsko do: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku Wód Polskich –
Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania
na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczności dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części
działki o nr ewid. 25/1 obręb Kolonia Śląsko
gm. Lipsko’’
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:27:32.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 14 grudnia 2020 roku - Zawiadomienie o
wszczęciu postępowania o wydanie Decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na : ,,Budowie
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części
działki o nr ewid. 25/1 obręb Kolonia Śląsko
gm. Lipsko’’
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:20:16.
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i
Gminy Lipsko z dnia 9 grudnia 2020 roku -
zawiadamia się strony postępowania, że została
zebrana cała dokumentacja w postępowaniu
administracyjnym dot. wniosku złożonego przez
Miasto i Gminę Lipsko ul. 1 Maja 2, 27 – 300
Lipsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na: ,,Montażu urządzenia
umożliwiającego pobór wód podziemnych w
ilości nie mniejszej niż 10 m3 /godz.
realizowanego na działce nr ew. 847 w
miejscowości Lipsko gm. Lipsko
 111.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:07:08.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z
dnia 25 listopada 2020r. zawiadamia się o
wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Lipsko do: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku Wód Polskich –
Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania
na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczności dla przedsięwzięcia polegającego
na : przebudowie drogi gminnej nr 190310W na
odcinku Lipa Miklas- Jelonek – Szymanów gm.
Lipsko, pow. lipski, woj. mazowiecki
 Obwieszczenie o wystapieni do organów.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-27 09:22:23.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegajacego na
przebudowie drogi gminnej nr 190310W na odcinku
Lipa Miklas - Jelonek- Szymanów
 Zawiadomienie o wszczęciu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-27 09:17:12.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
zawiadamia się o wystąpieniu przez Burmistrza
Miasta i Gminy Lipsko do: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, Wód Polskich
– Zarząd Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania
na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczności dla przedsięwzięcia pn.
,,Wydobywanie kruszywa naturalnego nieobjętego
własnością górniczą bez użycia środków
strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha
i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000 m
3 kopaliny w msc. Gołębiów na części działek
o nr ewid. 253/1 i 249/1 gm. Lipsko, pow. lipski,
woj. mazowieckie.
 pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:44:27.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na: :
,,Wydobywanie kruszywa naturalnego nieobjętego
własnością górniczą bez użycia środków
strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha
i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000 m
3 kopaliny w msc. Gołębiów’’ na części
działek o nr ewid. 253/1 i 249/1 gm. Lipsko, pow.
lipski, woj. mazowieckie.
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:25:47.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
informujacego strony postepowania, że została
zebrana cała dokumentacja w postepowaniu dot.
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie
zakładu o dodatkową komorę składową mrozonych
owoców wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz zamianie istniejacego tunelu
zamrazalniczego na nowy wraz z wymianą maszynowni
chłodniczej dla potrzeb istniejacego zakładu
usytuowanego na terenie działek o nr ew. 77/2,
79/3, 91/2 oraz 88 w msc. Ślasko gm. Lipsko, pow.
lipski , woj. mazowieckie
 Pełny tekst obieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-11-16 13:51:55.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji
 Obwiesczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-09-17 10:46:21.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
zebraniu całej dokumentacji w postępowaniu
administracyjnym dot. wniosku złożonego przez
P.P.H.U WEKTOR ul. Przemysłowa 11, 27 – 300
Lipsko o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na : ,,Budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną’’ na terenie
działek o nr ewid. 1961, 1962/2, 1963, 1964,
1965, 1966, 1967 w miejscowości Lipsko gm.
Lipsko, pow. lipski, woj. mazowieckie.

Zebranie dokumentacji.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-08-17 09:04:27.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i GminyLipsko o
wydanie opinii w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co
do zakresu raportu oddziaływania na środowisko,
w przypadku stwierdzenia takiej konieczności dla
przedsięwzięcia polegającego na ,,Montażu
urządzenia umożliwiającego pobór wód
podziemnych w ilości nie mniejszej niż 10 m3
/godz. realizowanego na działce nr ew. 847 w
miejscowości Lipsko gm. Lipsko, pow. lipski, woj.
mazowieckie.

Wystaopienie do organów studnia.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-08-17 08:56:54.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia polegajacego na:
,,Montażu urządzenia umożliwiającego pobór
wód podziemnych w ilości nie mniejszej niż 10
m3 /godz. realizowanego na działce nr ew. 847 w
miejscowości Lipsko gm. Lipsko, pow. lipski, woj.
mazowieckie.

Wszczecie studnia.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-08-17 08:51:44.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn."
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od
skrzyżowania z drogąkrajową nr 9 w m. Iłża do
skrzyżowania z drogą krajową nr 79 m. Lipsko

zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-09 10:37:03.
Opinia Sanitarna Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
dla przedsięwziecia polegajacego na budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z
infrastrukturą techniczna na działce o nr ew.
1961, 1962/2,1963,1964,1965,1966,1967 w Lipsku,
gm.Lipsko, pow. lipski
 Pełny tekst Opinii

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:40:38.
Opinia- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwziecia na środowisko pn.
Budowa instalacji fotowoltaicznej m omocy do 2 Mw
wraz z niezbedną infrastrukturą techniczna w
msc. lipsko
 Pełny tekst opinii

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:27:48.
Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-28 09:22:03.
Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku w sprawie oceny
(raportu) oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi
krajowej nr 79 na odcinku Lipsko - granica
województwa w miejscowościach: Lipsko, Ślasko,
Poręba, Walentynów, Maruszów, kostusin, gmina
Lipsko, pow. lipski, woj. mazowieckie
 Pełny tekst opinii

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-24 08:13:18.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji ws budowy farmy fotowoltaicznej
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:42:59.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszęciu z 9.04.2020.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:41:43 | Data modyfikacji: 2020-04-14 13:43:06.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu decyzji
 Pełny tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-04-14 11:19:11.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie zebrania całości dokumentacji dla
przedsięwzięcia polegajacego na: Budowa parku
solarnego składajacego się z dwóch odrębnych
farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda),
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie fotowoltaika.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 12:20:59.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
zebranie dokumentacji w postepowaniu
administracyjnym dla przedsięwzięcia
polegajacego na rozbudowie budynków magazynowo -
handlowo - usługowych: Etap 1:Sortownia owoców
wraz z budową rampy przeładunkowej, Etap 2:
Wiata magazynowa, Etap 3: Budynek biurowy
 Obwieszczenie Fido Sad.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 12:15:20.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
wystąpienie do organów o uzgodnienie i opinię
realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi
krajowej nr 79 na odcinku Lipsko - granica
województwa"
 Obwieszczenie o uzgodnieniu.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2020-03-11 11:47:37.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w
postepowaniu w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi krajowej nr 79
na odcinku Lipsko-granica województwa

obwieszczenie 28.01.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:27:27.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku
Lipsko-granica województwa".
 Obwieszczenie Burmistrza 17.01.2020.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-22 14:06:08 | Data modyfikacji: 2020-01-22 14:08:45.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowejpn. "Rozbudowa DW 7417 od km 30+046 do km
30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona
prawa)

Obwieszczenie Wojewody z 27.11.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-09 13:34:23.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
zawiadomienie o wszczęciu

Fido Sad wszaczecie.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2019-12-04 09:07:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wystapieniu o wydanie opini w sprawie
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsiewziecia na środowisko

Obwieszc. o wystapieniu do organów.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2019-12-03 11:28:28.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -
zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Obwieszczenie -zawiadomienie stron.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2019-12-03 11:23:52.
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od Decyzji
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-13 13:13:58.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 Pełny tekst informacji

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:27:01.
Informacja o wydaniu Decyzji Wojewody
Mazowieckiego o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa
obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79
zad. I. budowa zbiornika retencyjnego -
infiltracyjnego

Decyzja nr 117.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-24 15:07:58.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej
nieruchomości niezbędnej w celu komunalizacji
mienia
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.pdf

Opublikowane przez: Magda Sokol | Data wprowadzenia: 2019-09-18 08:14:32 | Data modyfikacji: 2019-09-18 08:20:33.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
wszczęcia postepowania w sprawie wydania decycji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.
"Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km30+667 w
zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa)

Zawiadomienie Wojewódy Mazowieckiego.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-11 14:37:09.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w
sprawie wydania postanowienia że realizacja
przedsięwzięcia w sprawie budowy obwodnicy
Lipska wg. wariantu I przebiega etapowo

Obwieszczenie 30.08.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-30 11:50:27.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu robót
geologicznych dla ustalenia warunków
geologiczno-inżynierskich podłoża dla
inwestycji: koncepcjarozbudowy drogi krajowej nr
79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Obwieszczenie 1.pdf

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-26 13:50:11 | Data modyfikacji: 2019-08-26 14:02:54.
Informacja o wydaniu Decyzji Starosty Lipskiego z
dnia 01.08.2019 r.
 Pełny tekst Decyzji

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-08-05 10:00:48 | Data modyfikacji: 2019-08-05 10:02:06.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:03:49 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:06:10.
Obwieszczenie Burmistrza o zawieszeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej nr 79
na odcinku Lipsko-granica województwa

obwieszczenie 8.10.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:27:11.
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu postanowienia
stwierdzajacego obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia pn. Rozbudowa
drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko-granica
województwa

obwieszczenie 27.09.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:05:16 | Data modyfikacji: 2018-12-12 10:29:55.
Obwieszczenie Burmistrza o wystąpieniu o wydanie
opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej nr 79
na odcinku Lipsko-granica województwa

obwieszczenie 27.07.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:23:51.
Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa
drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko- granica
województwa

obwieszczenie burmistrza z 26.07.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:18:08.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o wszczęciu
postępowania
 Pełny tekst zawiadomienia

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-06-07 13:52:07.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Obwieszczenie Starosty Lipskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

Opublikowane przez: Fabian Smaga | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:08:07 | Data modyfikacji: 2018-02-23 09:10:50.
Obwieszczenie Starosty Lipskiego
 Starostwo Powiatowe w Lipsku informuje, że w dni 12 stycznia 2018r. na wniosek Miasta i Gminy Lipsko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalające na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa części drogi gminnej Nr 190308 w Długowola-Podpora-Kolonia Daniszów na odcinku biegnącym od drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Walentynów w kierunku wszchodnim , stanowiącym działkę ewidencyjną Nr 371"

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:35:20 | Data modyfikacji: 2018-01-24 12:36:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wszczęciu postepowania - Zawiadomienie Stron
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wszczęciu postepowania - Zawiadomienie Stron

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2017-06-19 09:46:10.
Obwieszczenie Burmistrza MiG o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie 10.05.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Winiarczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:43:47.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-06 07:02:19.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2017-01-27 10:36:50.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniajace realizację przedsięwziecia polegajacego na rozbudowie zakładu o dodatkową komorę składową mrozonych owoców wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr ew. 88 w miejscowości Ślasko, gmina Lipsko

 postanowienie RDOŚ.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2017-01-18 12:09:33.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030 aktualizacja z 2016 roku"

aktualizacja Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, ee i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030

Lipsko-Zalozenia_Miasto i Gmina

 

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:28:24 | Data modyfikacji: 2016-11-09 11:53:57.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Skan treści Obwieszczenia w załączeniu w formacie pdf

 obwieszczenie o raporcie.pdf

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:17:34.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wydaniu dezycji
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Marek Krupa | Data wprowadzenia: 2016-07-25 08:30:01.
Obwieszczenie 6/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 13 czerwca 2016 rokudotyczące zawiadomienia stron o zebranej dokumentacji w postępowaniuadministracyjnym dot. wniosku złożonego przez Miasto i Gminę lipskoo wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 1900337 w miejscowości Poręba na działce o numerze ewid. 174/2."

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 09:48:50 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:00:09.
Obwieszczenie 5/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie wydania postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi w msc. Poręba

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-09 14:25:39 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:53:10.
Obwieszczenie 4/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii. Przebudowa drogi gminnej nr 190337 w miejscowości Poręba.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-13 14:15:36 | Data modyfikacji: 2016-06-16 09:58:57.
Obwieszczenie 3/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o wszczęciu postępowania. Zawiadomienie stron.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-13 14:12:03 | Data modyfikacji: 2016-06-16 09:59:15.
Obwieszczenie 2/2016
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 lutego 2016r. o wszczęciu postępowania - zawiadomienie stron. Zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wszczął postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m 3 kopaliny w m. Jakubówka’’ na części dz. Nr ewid. 309/4, 312, 429 obręb Jakubówka gm. Lipsko, pow. lipski, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-22 12:38:54 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:47:24.
Obwieszczenie 1/2016

Obwiesczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 lutego 2016 roku o wyłożeniu do konsultacji:Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2019 wraz z perspektywą do roku 2023 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

Program Ochrony środowiska

Prognoza do roku 2023

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-22 12:27:26 | Data modyfikacji: 2016-06-16 10:36:48.
Data wprowadzenia: 2016-02-22 12:27:26
Data modyfikacji: 2016-06-16 10:36:48
Opublikowane przez: Administrator BIP