• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rok 2016

Uchwała XXXIII/247/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 poz. 11980

 Uchwała Nr XXXIII/247/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-29 13:10:10 | Data modyfikacji: 2017-01-03 08:51:51.
Uchwała XXXIII/246/2016

Publikacja  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 11979

 Uchwała Nr XXXIII/246/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-29 13:08:00 | Data modyfikacji: 2017-01-03 08:49:36.
Uchwała XXXII/237/2016
 Uchwała Nr XXXII/237/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:45:40 | Data modyfikacji: 2017-01-03 08:49:36.
Uchwała XXXII/244/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 11698 z dnia 23 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXII/244/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczani oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto i Gmina Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 15:33:16 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:33:38.
Uchwała XXXII/243/2016
 Uchwała Nr XXXII/243/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 15:30:00 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:33:38.
Uchwała XXXII/242/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 11697 z dnia 23 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXII/242/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 15:28:10 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:33:03.
Uchwała XXXII/241/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 11696 z dnia 23 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXII/241/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 15:19:44 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:32:25.
Uchwała XXXII/240/2016
 Uhwała Nr XXXII/240/2016 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 15:17:20 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:32:25.
Uchwała XXXII/239/2016
 Uchwała Nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 15:15:26 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:32:25.
Uchwała XXXII/238/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 11695 z dnia 23 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXII/238/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 15:13:18 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:31:15.
Uchwała XXXI/236/2016
 Uchwała Nr XXXI/236/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:44:17 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:31:15.
Uchwała XXXI/235/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 10529 z dnia 2 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXI/235/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/184/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:42:38 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:51:21.
Uchwała XXXI/234/2016
 Uchwała Nr XXXI/234/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:40:28 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:51:21.
Uchwała XXXI/233/2016
 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:39:07 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:51:21.
Uchwała XXXI/232/2016

Strategia rozwoju miasta i gminy Lipsko 2000 2020.pdf

Harmonogram osiągania celów strategicznych.pdf

 Uchwała Nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozowoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 2000-2020

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:35:32 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:51:21.
Uchwała XXXI/231/2016
 Uchwała Nr XXXI/231/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Krępa Kościelna dotyczącego zmiany przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:33:52 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:51:21.
Uchwała XXXI/230/2016
 Uchwała Nr XXXI/230/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:32:00 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:51:21.
Uchwała XXXI/229/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 10528 z dnia 2 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, naucyziclei prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:30:15 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:50:38.
Uchwała XXXI/228/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 10527

 Uchwała Nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:26:48 | Data modyfikacji: 2017-01-16 08:56:43.
Uchwała XXXI/227/2016
 Uchwała Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontarciacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na rok 2017

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:24:48 | Data modyfikacji: 2017-01-16 08:56:43.
Uchwała XXXI/226/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 10526 z dnia 2 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXI/226/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:21:24 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:49:54.
Uchwała XXXI/225/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 10525 z dnia 2 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXI/225/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:20:05 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:49:17.
Uchwała XXXI/224/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 10524 z dnia 2 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXI/224/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:18:05 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:48:42.
Uchwała XXXI/223/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 10523 z dnia 2 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXI/223/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:16:26 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:47:52.
Uchwała XXXI/222/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 10522 z dnia 2 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:14:38 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:47:17.
Uchwała XXXI/221/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 10521 z dnia 2 grudnia 2016 r.

 Uchwała Nr XXXI/221/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:13:03 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:46:35.
Uchwała XXX/220/2016
 Uchwała Nr XXX/220/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 pażdziernika 2016 r. w sprawie skargi dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 12:56:37 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:46:35.
Uchwała XXX/219/2016
 Uchwała Nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 12:53:18 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:46:35.
Uchwała XXX/217/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 9240 z dnia 31 października 2016 r.

 Uchwała Nr XXX/217/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-26 12:49:48 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:52:58.
Uchwała XXIX/216/2016
 Uchwała Nr XXIX/216/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 wrzesnia 2016 r. w sprawie miany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:15:20 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:52:58.
Uchwała XXIX/215/2016
 Uchwała Nr XXIX/215/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:00:26 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:52:58.
Uchwała XXIX/214/2016
 Uchwała Nr XXIX/214/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-28 07:58:42 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:52:58.
Uchwała XXIX/213/2016
 Uchwała Nr XXIX/213/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-28 07:55:09 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:52:58.
Uchwała XXIX/212/2016
 Uchwała Nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wyznaczenia obrebów geodezyjnych: Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Józefów, Walentynów, Wiśniówek i Leopoldów do obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego pn. "Obszar OSN Krępianka"

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-28 07:53:42 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:52:58.
Uchwała XXVIII/211/2016
 Uchwała Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:50:38 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:52:58.
Uchwała XXVIII/210/2016
 Uchwała Nr XXVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej niezabudowanej połozonej w m. Lipsko, oznaczonej numerem działki 1315/15

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:43:58 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:52:58.
Uchwała XXVIII/209/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 7882 z dnia 7 września 2016 r.

 Uchwała XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:41:56 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:56:04.
Uchwała XXVIII/208/2016
 Uchwała Nr XXVIII/208/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lipsku, oznaczonej nr ewid. 1228/2

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:34:34 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:56:04.
Uchwała XXVIII/207/2016
 Uchwała Nr XXVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III - Teren "B" w mieście Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:32:59 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:56:04.
Uchwała XXVIII/206/2016
 Uchwała Nr XXVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III - teren "A" w mieście Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:25:01 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:56:04.
Uchwała XXVIII/205/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 7881 z dnia 7 września 2016 r.

 Uchwała Nr XXVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnycyh od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:23:09 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:55:12.
Uchwała XXVIII/204/2016

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego - stwierdzenie niewazności LEX-R.4131.34.2016.MN z dnia 6 października 2016 r.

 Uchwała XXVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:20:50 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:11:06.
Uchwała XXVIII/203/2016

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

 Uchwała Nr XXVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:13:36 | Data modyfikacji: 2016-09-01 14:17:20.
Uchwała XXVII/202/2016
 Uchwała Nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-27 13:26:57 | Data modyfikacji: 2016-09-01 14:17:20.
Uchwała XXVII/201/2016
 Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 roku na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz wydanie gazety okolicznościowej upamiętniającej 50 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-27 13:24:15 | Data modyfikacji: 2016-09-01 14:17:20.
Uchwała XXVII/200/2016
 Uchwała Nr XXVII/200/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwała Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-27 13:21:56 | Data modyfikacji: 2016-09-01 14:17:20.
Uchwała XXVII/199/2016
 Uchwała Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-27 13:19:45 | Data modyfikacji: 2016-09-01 14:17:20.
Uchwała XXVII/198/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 7160 z dnia 29 lipca 2016 r.

 Uchwała Nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-27 13:01:35 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała XXVII/197/2016
 Uchwała Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-27 12:58:39 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała XXVII/196/2016
 Uchwała Nr XXVII/196/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji złożonych w nim planów taryforwych wraz z wieloletnią prognozą dopłat do taryf dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko"

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-27 12:56:54 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała Nr XXVI/195/2016
 Uchwała Nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:51:30 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała Nr XXVI/194/2016
 Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:49:56 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała Nr XXVI/193/2016
 Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania na rzecz Województwa Mazowieckiego w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:47:18 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała Nr XXVI/192/2016
 Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzilenienia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r. na wykonanie tablicy upamietniającej 50 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:41:21 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała XXVI/191/2016
 Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:39:00 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała Nr XXVI/190/2016
 Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:37:25 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała Nr XXVI/189/2016
 Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2015

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:35:16 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała Nr XXV/188/2016
 Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-01 07:51:35 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Stanowisko Rady Miejskiej w Lipsku
 Stanowisko Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-25 10:18:00 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała Nr XXIV/186/2016
 Uchwała Nr XXIV/186/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r. pod postacią zakupu i przekazania urządzenia medycznego do terapii falą uderzeniową

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:38:42 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:57:40.
Uchwała Nr XXIV/185/2016
 Uchwała Nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Profgramu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2020

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:36:12 | Data modyfikacji: 2016-06-16 11:37:17.
Uchwała Nr XXIV/184/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 4992 z dnia 31 maja 2016 r.

 uchwała Nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:33:47 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:59:57.
Uchwała Nr XXIV/183/2016
 Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:28:10 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:59:57.
Uchwała Nr XXIV/182/2016
 Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia między gminnego pomiędzy Miastem i Gminą Lipsko a Gminą Solec nad Wisła w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Helenów w Gminie Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:26:35 | Data modyfikacji: 2016-12-27 11:59:57.
Uchwała Nr XXIV/181/2016

Załącznik do Uchwały XXIV.181.2016.pdf

 Uchwała Nr XXIV/181/2916 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspeirania Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:22:05 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:23:24.
Uchwała Nr XXIV/180/2016

Załącznik do Uchwały Nr XXIV.180.2016.pdf

 Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miatsa i Gminy Lipsko na lata 2016-2020

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:16:25 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXIII/179/2016
 Uchwała Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-27 08:48:41 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXIII/178/2016
 Uchwała Nr XXIII/178/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oddanej Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Usług Komunalnych w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-27 08:46:40 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXIII/177/2016
 Uchwała Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-27 08:44:36 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXII/176/2016
 Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:39:10 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXII/175/2016
 Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2016 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:37:51 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXII/174/2016
 Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:32:46 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXII/173/2016
 Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:31:04 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXII/172/2016
 Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zbycia udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej niezabudowanej połozonej w m. Lipsko, oznaczonej numerem działki 1315/15

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:29:34 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXII/171/2016
 Uchwała Nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:21:52 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXII/170/2016
 Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:19:52 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXII/169/2016
 Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 30 marca 2016 r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:16:24 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXI/167/2016
 Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-07 13:45:53 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Stanowisko Rady Miejskiej
 Stanowisko Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie prosby Rady Powiatu LIpskiego o pomoc finansową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:22:37 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXI/168/2016
 Uchwała XXI/168/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:20:35 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXI/166/2016
 Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do podjęcia działan dotyczących obrębów geodezyjnych Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Józefów, Walentynów, Wiśniówek i Leopoldów z obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego pn. "Obszar OSN Krępianka"

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:18:35 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:20:22.
Uchwała Nr XXI/165/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 2213 z dnia 7 marca 2016 r.

 Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazwy ulicy na terenie miasta Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:15:30 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:01:51.
Uchwała Nr XXI/164/2016
 Uchwała Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 kiwtenia 2015 r. zatwierdzającej Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:14:00 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:01:51.
Uchwała Nr XXI/163/2016
 Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 645 i 648 połozonych w miejscowości Jelonek oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 884 połozonej w miejscowości Lipsko z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza kablowego nn

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 08:10:53 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:01:51.
Uchwała Nr XXI/162/2016
 Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1013 położonej w miejscowości Lipsko, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza kablowego nn

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 07:59:20 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:01:51.
Uchwała XXI/161/2016
 Uchwała Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nierychomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 644 połozonej w miejscowości Jelonek, z przeznaczeniem na umieszczenie obietku przyłącza kablowego nn

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 07:55:48 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:01:51.
Uchwała Nr XX/160/2016
 Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:32:44 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:01:51.
Uchwała Nr XX/159/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 1539 z dnia 18 lutego 2016 r.

 Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:31:00 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:04:27.
Uchwała Nr XX/158/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 1535 z dnia 18 lutego 2016 r.

 Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:29:12 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:03:43.
Uchwała Nr XX/157/2016

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 1534 z dnia 18 lutego 2016 r.

 Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:27:25 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:03:09.
Uchwała Nr XX/156/2016
 Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:25:23 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:03:09.
Uchwała Nr XX/155/2016
 Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko"

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:24:01 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:03:09.
Uchwała Nr XX/154/2016
 Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pt. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lipsku"

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:19:24 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:03:09.
Uchwała Nr XX/153/2016
 Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracystałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:16:44 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:03:09.
Uchwała Nr XX/152/2016
 Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:15:09 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:03:09.
Uchwała Nr XX/151/2016
 Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2016

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:13:28 | Data modyfikacji: 2016-12-27 12:03:09.
Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:13:28
Opublikowane przez: Iwona Krawczyk