• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Rejestr petycji

PETYCJA Nr 1/2019

1. Numer kolejny: 1
2. Numer kancelaryjny: PP.5497.2019r.
3. Data wpływu petycji do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 27.08.2019r.
4. Forma złożenia petycji: pismo
5. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych):

Radca Prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego

6. Przedmiot petycji (treść przedmiotu petycji):

Petycja w interesie publicznym dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

7. Treść petycji (zamieszczony skan treści petycji):

Skan treści petycji

8. Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji: dd.mm.rrrr
9. Informacja o przebiegu postępowania: informacja
10. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: dd.mm.rrrr
11. Treść zawiadomienia:

Skan treści zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:26:34 | Data modyfikacji: 2019-08-29 08:41:03.
PETYCJA Nr 3/2017

1. Numer kolejny: 3
2. Numer kancelaryjny: PP.4028.2017r.
3. Data wpływu petycji do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 25.09.2017r
4. Forma złożenia petycji: pismo
5. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję(w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych):

Mieszkańcy wsi Tomaszówka
imię i nazwisko / podmiot

6. Przedmiot petycji (treść przedmiotu petycji):

Petycja mieszkańców wsi Tomaszówka o wyjaśnienie stanu prawnego działki nr 162/2 po byłej Szkole Podstawowej w Tomaszówce.

7. Treść petycji (zamieszczony skan treści petycji):

Skan treści petycji

8. Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji: dd.mm.rrrr
9. Informacja o przebiegu postępowania: informacja
10. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia:
11. Treść zawiadomienia:

Skan treści zawiadomienia

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:08:20 | Data modyfikacji: 2019-08-29 08:40:26.
PETYCJA Nr 2/2017

1. Numer kolejny: 2
2. Numer kancelaryjny: PP.323.2017r.
3. Data wpływu petycji do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 19.01.2017r.
4. Forma złożenia petycji: pismo
5. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję(w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych):

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej Pierwszej
imię i nazwisko / podmiot

6. Przedmiot petycji (treść przedmiotu petycji):

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r. poz. 1195) zwracamy się z prośbą o przekształcenie Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w myśl ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016r. w celu zagwarantowania naszym dzieciom bezpieczeństwa i możliwości kontynuowania nauki w jednej placówce. Jest to życzenie Rady Rodziców i mieszkańców okolicznych miejscowości: Wola Solecka Pierwsza, Wola Solecka Druga, Katarzynów, Gołębiów, Wólka, Kolonia Wola Solecka, Białobrzegi. Nadmieniam, iż w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2017r. spotkanie w naszej placówce z Władzami Miasta i Gminy Lipsko, na którym mieszkańcy okolicznych miejscowości przedstawili argumenty za tym, aby szkoła w Woli Soleckiej miała 7 i 8 klasę (pełen drugi etap edukacyjny). Rodzice swoje zaangażowanie w sprawie poparli złożonymi podpisami, które zostaną dołączone do niniejszej petycji.

7. Treść petycji (zamieszczony skan treści petycji):

Skan treści petycji

8. Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji: dd.mm.rrrr
9. Informacja o przebiegu postępowania: informacja
10. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: 07.02.2017
11. Treść zawiadomienia:

Skan treści zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-20 16:36:25 | Data modyfikacji: 2019-08-29 08:21:53.
PETYCJA Nr 1/2017

1. Numer kolejny: 1
2. Numer kancelaryjny: PP.206.2017r.
3. Data wpływu petycji do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 13.01.2017r.
4. Forma złożenia petycji: pismo
5. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję(w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych):

Rada Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli
imię i nazwisko / podmiot

6. Przedmiot petycji (treść przedmiotu petycji):

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) z żądaniem: przekształcenia placówki szkoły podstawowej w Długowoli w myśl ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016r.(Dz. U. z 2017r. poz. 59) i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę —Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 60) w ośmioletnią szkołę podstawową, zgodnie z art. 206 ust. 5 Rada gminy podejmując uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego powinna dążyć do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. W związku z powyższym mamy nadzieję, że Pan Burmistrz ze zrozumieniem podejdzie do miejsca dla naszej placówki w nowej sieci szkół, aby zapewnić naszym dzieciom bezpieczeństwo i spokojne kontynuowanie nauki, ponieważ cytując Panią Minister Annę Zalewską „częsta zmiana szkoły i grupy rówieśniczej powoduje nie tylko obniżenie jakości kształcenia, ale przeszkadza w edukacji i ogranicza motywację ucznia". W nawiązaniu do spotkania z dnia 11.01.2017r. w ZPO w Długowoli przekazujemy Panu Burmistrzowi petycję podpisaną przez 703 mieszkańców okolicznych miejscowości.
Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy.

Z poważaniem
Przedstawiciele Rady Rodziców ZPO w Długowoli
Ilona Myśliwiec, Ewa Szmajda, Agnieszka Kwiatkowska

7. Treść petycji (zamieszczony skan treści petycji):

Skan treści petycji

8. Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji: dd.mm.rrrr
9. Informacja o przebiegu postępowania: informacja
10. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: 07.02.2017
11. Treść zawiadomienia:

Skan treści zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-20 09:17:18 | Data modyfikacji: 2017-10-06 09:29:11.
Zakres danych.
 Zakres danych, które obejmuje rejestr petycji - złącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 19 listopada 2015r.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-20 09:16:05 | Data modyfikacji: 2016-04-20 09:19:09.
Data wprowadzenia: 2016-04-20 09:16:05
Data modyfikacji: 2016-04-20 09:19:09
Opublikowane przez: Administrator BIP