• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Petycja nr 2/2023.
 Petycja nr 2/2023.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-08-07 13:12:51.
PETYCJA Nr 1/2023

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-04-20 08:25:45 | Data modyfikacji: 2023-04-20 08:29:15.
PETYCJA Nr 2/2021

Petycja w sprawie Referendum Ludowego.

Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Uzupełnienie informacji

Uchwała XXXVI1972021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej oipinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-26 13:04:59.
PETYCJA Nr 1/2021

Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

Uzupełnienie do petycji-listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

Uzupełnienie informacji

Uchwała nr XXXVI1962021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji - Listu otwartego "Alarm! Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce"

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:25:33 | Data modyfikacji: 2021-01-26 15:36:07.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
PETYCJA Nr 2/2020

1. Numer kolejny: 2
2. Numer kancelaryjny: PP.8965,2020
3. Data wpływu petycji do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 21.12.2020r.
4. Forma złożenia petycji: wniosek o informację publiczną w formie elektronicznej
5. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych):

tomaszpiotrowiczinformacjapub@gmail.com

tomaszpiotrowicz_informacjapubl@protonmail.com

PROTON. Oddziały w Krosno, Nowy Sącz, Zakopane

6. Przedmiot petycji (treść przedmiotu petycji):

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (w trybie petycji)

7. Treść petycji (zamieszczony skan treści petycji):

Skan treści petycji - wniosek

8. Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji: 04.01.2021
9. Informacja o przebiegu postępowania: W trakcie odpowiedzi na wniosek
10. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: 04.01.2020
11. Treść zawiadomienia:


W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 grudnia 2020r Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuję, że odpowiedź na Pana wniosek wraz z udostępnionymi informacjami zostanie Panu przesłana w trybie Art.13 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 
Informacja zostanie udzielona w późniejszym terminie, ponieważ czas na merytoryczne odniesienie się do wszystkich informacji zawartych w Pana wniosku jest w mojej ocenie zbyt krótki a wniosek jest złożony z wielu pytań dotyczących ochrony danych osobowych jednostki i wymaga oceny i analizy odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte we wniosku.
 
Dodam, że w odpowiedzi na Pana wniosek, który Pan wysłał do wielu jednostek administracji publicznej wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz innych urzędów gmin pismo, które jest próbą interpretacji odpowiedzi na Pana wniosek w powołaniu na ustawę i orzecznictwo (wyroki NSA), które niejako inaczej interpretuje „interes publiczny” wykazany we wniosku co jest jednym z powodów wydłużenia terminu odpowiedzi na wniosek.  Innym powodem to nieco krótszy czas pracy wynikający z przerw w okresie od 21 grudnia 2020r. do 4 stycznia 2021r.
 
Pomimo, że nie wnioskuje Pan o informację wymagającą znacznych nakładów pracy, to jednak zważywszy na charakter, oraz zakres pytań zawartych we wniosku Urząd Miasta i Gminy Lipsko udostępni informację publiczną w terminie określonym w Art.13 ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Inspektor ochrony danych

Marcin Wojciechowski

iodo@lipsko.eu

tel.: 48 3784140

Odpowiedź na wniosek.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-04 13:19:07 | Data modyfikacji: 2021-01-04 15:17:20.
PETYCJA Nr 1/2020

II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczony jako I i odrębną petycję oznaczoną II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - biorąc pod uwagę, iż dbałość o zdrowie i komfort Interesantów, Pracowników Urzędu, uczniów w szkołach publicznych, etc - należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:

II.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia w wyżej wzmiankowanym wniosku o udostępnienie informacji publicznej (szczególnie zwracamy uwagę na osnowę wniosku) i w oparciu o udzielone przez Urząd odpowiedzi.

II.2) Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk - spełniających aktualne normy podane w niniejszym piśmie i w oparciu o powołane powyżej - ogólnie uznane zasady postępowania lege artis - przy udostępnianiu środków do dezynfekcji.

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM trybem zamówienia nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.

II.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

Osnowa Petycji:
Jak powyżej w osnowie wniosku.

§8) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail: dezynfekcja@samorzad.pl
§11) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art. 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail: dezynfekcja@samorzad.pl
§12) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-08-14 08:51:31 | Data modyfikacji: 2020-08-14 12:37:25.
PETYCJA Nr 1/2019

1. Numer kolejny: 1
2. Numer kancelaryjny: PP.5497.2019r.
3. Data wpływu petycji do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 27.08.2019r.
4. Forma złożenia petycji: pismo
5. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych):

Radca Prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego

6. Przedmiot petycji (treść przedmiotu petycji):

Petycja w interesie publicznym dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

7. Treść petycji (zamieszczony skan treści petycji):

Skan treści petycji

8. Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji: dd.mm.rrrr
9. Informacja o przebiegu postępowania: informacja
10. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: dd.mm.rrrr
11. Treść zawiadomienia:

Skan treści zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:26:34 | Data modyfikacji: 2019-08-29 08:41:03.
PETYCJA Nr 3/2017

1. Numer kolejny: 3
2. Numer kancelaryjny: PP.4028.2017r.
3. Data wpływu petycji do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 25.09.2017r
4. Forma złożenia petycji: pismo
5. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję(w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych):

Mieszkańcy wsi Tomaszówka
imię i nazwisko / podmiot

6. Przedmiot petycji (treść przedmiotu petycji):

Petycja mieszkańców wsi Tomaszówka o wyjaśnienie stanu prawnego działki nr 162/2 po byłej Szkole Podstawowej w Tomaszówce.

7. Treść petycji (zamieszczony skan treści petycji):

Skan treści petycji

8. Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji: dd.mm.rrrr
9. Informacja o przebiegu postępowania: informacja
10. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia:
11. Treść zawiadomienia:

Skan treści zawiadomienia

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:08:20 | Data modyfikacji: 2019-08-29 08:40:26.
PETYCJA Nr 2/2017

1. Numer kolejny: 2
2. Numer kancelaryjny: PP.323.2017r.
3. Data wpływu petycji do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 19.01.2017r.
4. Forma złożenia petycji: pismo
5. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję(w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych):

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej Pierwszej
imię i nazwisko / podmiot

6. Przedmiot petycji (treść przedmiotu petycji):

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r. poz. 1195) zwracamy się z prośbą o przekształcenie Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w myśl ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016r. w celu zagwarantowania naszym dzieciom bezpieczeństwa i możliwości kontynuowania nauki w jednej placówce. Jest to życzenie Rady Rodziców i mieszkańców okolicznych miejscowości: Wola Solecka Pierwsza, Wola Solecka Druga, Katarzynów, Gołębiów, Wólka, Kolonia Wola Solecka, Białobrzegi. Nadmieniam, iż w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2017r. spotkanie w naszej placówce z Władzami Miasta i Gminy Lipsko, na którym mieszkańcy okolicznych miejscowości przedstawili argumenty za tym, aby szkoła w Woli Soleckiej miała 7 i 8 klasę (pełen drugi etap edukacyjny). Rodzice swoje zaangażowanie w sprawie poparli złożonymi podpisami, które zostaną dołączone do niniejszej petycji.

7. Treść petycji (zamieszczony skan treści petycji):

Skan treści petycji

8. Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji: dd.mm.rrrr
9. Informacja o przebiegu postępowania: informacja
10. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: 07.02.2017
11. Treść zawiadomienia:

Skan treści zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-20 16:36:25 | Data modyfikacji: 2019-08-29 08:21:53.
PETYCJA Nr 1/2017

1. Numer kolejny: 1
2. Numer kancelaryjny: PP.206.2017r.
3. Data wpływu petycji do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 13.01.2017r.
4. Forma złożenia petycji: pismo
5. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję(w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych):

Rada Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli
imię i nazwisko / podmiot

6. Przedmiot petycji (treść przedmiotu petycji):

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) z żądaniem: przekształcenia placówki szkoły podstawowej w Długowoli w myśl ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016r.(Dz. U. z 2017r. poz. 59) i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę —Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 60) w ośmioletnią szkołę podstawową, zgodnie z art. 206 ust. 5 Rada gminy podejmując uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego powinna dążyć do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. W związku z powyższym mamy nadzieję, że Pan Burmistrz ze zrozumieniem podejdzie do miejsca dla naszej placówki w nowej sieci szkół, aby zapewnić naszym dzieciom bezpieczeństwo i spokojne kontynuowanie nauki, ponieważ cytując Panią Minister Annę Zalewską „częsta zmiana szkoły i grupy rówieśniczej powoduje nie tylko obniżenie jakości kształcenia, ale przeszkadza w edukacji i ogranicza motywację ucznia". W nawiązaniu do spotkania z dnia 11.01.2017r. w ZPO w Długowoli przekazujemy Panu Burmistrzowi petycję podpisaną przez 703 mieszkańców okolicznych miejscowości.
Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy.

Z poważaniem
Przedstawiciele Rady Rodziców ZPO w Długowoli
Ilona Myśliwiec, Ewa Szmajda, Agnieszka Kwiatkowska

7. Treść petycji (zamieszczony skan treści petycji):

Skan treści petycji

8. Wyznaczony termin rozpatrzenia petycji: dd.mm.rrrr
9. Informacja o przebiegu postępowania: informacja
10. Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia: 07.02.2017
11. Treść zawiadomienia:

Skan treści zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-20 09:17:18 | Data modyfikacji: 2017-10-06 09:29:11.
Zakres danych.
 Zakres danych, które obejmuje rejestr petycji - złącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 19 listopada 2015r.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-20 09:16:05 | Data modyfikacji: 2016-04-20 09:19:09.
Data wprowadzenia: 2016-04-20 09:16:05
Data modyfikacji: 2016-04-20 09:19:09
Opublikowane przez: Administrator BIP