• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2022/2023

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2022/2023 PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZEDZIE MIASTA I GMINY LIPSKO W GODZINACH 7:30 – 15:00.


Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

Podstawa prawna: Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.)


Kto może otrzymać?
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
- Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Lipsko.


Stypendium nie przysługuje:
- uczniowi klasy zerowej,
- uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Lipsko
- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”.
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup:
a) podręczników i przyborów szkolnych,
b) encyklopedii, atlasów i słowników,
b) książek i płyt do nauki języków obcych,
c) odtwarzaczy DVD,
d) opłata za internat,
e) pokrycie kosztów dojazdu do szkoły,
f) zakup butów i odzieży szkolnej,
g) opłatę czesnego w szkołach niepublicznych,
h) zakup komputerów, laptopów, i programów naukowych,
i) inne opłaty związane z edukacją / edukacyjne programy komputerowe, opłata za internet abonamentowy, tusz do drukarki, itp./
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
• dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2 oraz w BiP.
Wnioski składa się osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko – pokój nr 26
Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.


Termin składania wniosków :
dla uczniów szkół do 15 września 2022 r.
dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2022/2023

Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-09 14:06:19 | Data modyfikacji: 2022-08-17 12:12:16.
Data wprowadzenia: 2016-09-09 14:06:19
Data modyfikacji: 2022-08-17 12:12:16
Opublikowane przez: Administrator BIP