• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko


Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz . 247 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lipsku nr VII/50/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko,ZAWIADAMIAM


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 17 listopada 2021r. do 8 grudnia 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Lipsko: ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, sala konferencyjna w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30).
Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego,
tj. zasłonięcie ust i nosa. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r., o godz. 15:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Osoby, które w dniu 26 listopada nie będą mogły wziąć udziału w dyskusji online, będą mogły wziąć udział w dyskusji bezpośrednio na sali konferencyjnej urzędu zachowując zasady reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa.
Instrukcja obsługi zdalnego dołączenia do debaty dostępna będzie na dzień przez dyskusją na stronie internetowej urzędu www.lipsko.eu w zakładce aktualności.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko. Stosownie do art. 8c w/w ustawy uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@lipsko.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek należy złożyć z podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2021 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2021r., w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@lipsko.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej www.lipsko.eu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsko wraz z załącznikami tekstowymi i graficznymi tj:

1.    Prognoza oddziaływania na środowisko
2.    Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
3.    Kierunki zagospodarowania przestrzennego – załącznik graficzny
4.    Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – załącznik graficzny
5.    Tekst Studium część uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-11 18:39:14 | Data modyfikacji: 2021-11-17 15:16:49.
Data wprowadzenia: 2018-08-11 18:39:14
Data modyfikacji: 2021-11-17 15:16:49
Opublikowane przez: Administrator BIP