• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

OGŁOSZENIE
o uzupełnieniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej opublikowanego z dniem 26.11.2020r.

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219, 471)

Informuję,

o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko uzupełnionego materiału do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na realizacji zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (w tym dwa budynki techniczne) oraz droga dojazdową na działkach nr ew.: 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 629/8, 629/9, 629/10, 629/11, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 630/8, 630/9, 630/10 położonych w obrębie „0001 Lipsko” w mieście Lipsko w gminie Lipsko, pow. Lipskim na terenie woj. mazowieckiego.

Inwestor w ramach zbieranych opinii na podstawie art. art. 7 ust. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 z późn. zm) uzupełnił treść załącznika pn.”Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna”. Niniejszy załącznik z dniem 18.12.2020r. publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko wyznaczając tym samym nowy termin na składanie uwag. Pozostałe załączniki opublikowane z dniem 26.11.2020r. pozostają nie zmienione.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi można wnosić w postaci papierowej na dres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, lub w formie elektroniczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.), w terminie do dnia 7 stycznia 2021r.  

Uwagi do wniosku powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę, adres składającego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie wniosku którego dotyczy.

Z wnioskiem można zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko przy  ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, w godzinach pracy tut. Urzędu (7:30-15:30).

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. Wnoszący wnioski ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Ogłoszenie o uzupełnieniu wniosku.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zmiana z dnia 18.12.2020 r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-18 14:21:39 | Data modyfikacji: 2020-12-18 14:31:44.

OGŁOSZENIE
o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej


Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219, 471)


Informuję,

o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na realizacji zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (w tym dwa budynki techniczne) oraz droga dojazdową na działkach nr ew.: 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 629/8, 629/9, 629/10, 629/11, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 630/8, 630/9, 630/10 położonych w obrębie „0001 Lipsko” w mieście Lipsko w gminie Lipsko, pow. Lipskim na terenie woj. mazowieckiego.


Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi można wnosić w postaci papierowej na dres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, lub w formie elektroniczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.), w terminie do dnia 16 grudnia 2020r.


Uwagi do wniosku powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę, adres składającego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie wniosku którego dotyczy.


Z wnioskiem można zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko przy  ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, w godzinach pracy tut. Urzędu (7:30-15:30).


Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. Wnoszący wnioski ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

1. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna.

2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1 do 1000 przyjęta do państowego zasobu.

3. Ogłoszenie.

4. Widoki - wizualizacje z załacznika nr 1 do koncepcji urbanistyczni-architektonicznej w powiększeniu - 1.

5. Widoki - wizualizacje z załacznika nr 1 do koncepcji urbanistyczni-architektonicznej w powiększeniu - 2.

6. Widoki - wizualizacje z załacznika nr 1 do koncepcji urbanistyczni-architektonicznej w powiększeniu - 3.

7. Widoki - wizualizacje z załacznika nr 1 do koncepcji urbanistyczni-architektonicznej w powiększeniu - 4.

8. Widoki - wizualizacje z załacznika nr 1 do koncepcji urbanistyczni-architektonicznej w powiększeniu - 5.

9. Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej - skan.

10. Załącznik graficzny nr 1 - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna.

11. Załącznik graficzny 1A do wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej.

12. Załącznik graficzny 1B do wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej.

13. Załącznik graficzny nr 2 do koncepcji urbanistyczno-architektonicznej -analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

14. Załączniki tekstowe do wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej zgodnie z wykazem z wniosku.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:02:41.
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Lipsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie

Prognoza oddziaływania na środowisko - Lipsko - do wyłożenia.

Zał. 1 Tekst studium - Lipsko - do wyłożenia.

Zał. 2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Lipsko - do wyłożenia.

Zał. 3 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - Lipsko - do wyłożenia.

Zał. 4 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę - Lipsko - do wyłożenia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:05:38 | Data modyfikacji: 2020-11-03 11:18:37.
Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:05:38
Data modyfikacji: 2020-11-03 11:18:37
Opublikowane przez: Administrator BIP