lipsko2.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko  www.lipsko.eu
Uchwały Rady Miejskiej strona główna 

Rok 2019
Uchwała V/38/2019
 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji na rok 2019

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:28:39.
Uchwała V/39/2019
 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2019

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:30:37.
Uchwała V/40/2019
 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskij w LIpsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa na rok 2019

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:32:43.
Uchwała V/41/2019
 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:38:04.
Uchwała V/42/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 1418

 Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:39:34 | Data modyfikacji: 2019-01-29 10:33:10.
Uchwała V/43/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 1419

 Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:42:17 | Data modyfikacji: 2019-01-29 10:32:33.
Uchwała V/44/2019
 Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:52:54 | Data modyfikacji: 2019-01-29 10:32:33.
Uchwała V/45/2019
 Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:54:45 | Data modyfikacji: 2019-01-29 10:32:33.
Uchwała VI/46/2019
 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku w celu utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą: Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z orgraniczoną odpowiedzialnością

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:57:46 | Data modyfikacji: 2019-01-29 10:32:33.
Uchwała VI/47/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 1408

 Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-28 08:59:50 | Data modyfikacji: 2019-01-29 08:07:21.
Uchwała VII/48/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3032

 Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:10:45 | Data modyfikacji: 2019-03-07 09:32:04.
Uchwała VII/49/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3033

 Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inklasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:27:14 | Data modyfikacji: 2019-03-07 09:32:37.
Uchwała VII/50/2019
 Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:28:34 | Data modyfikacji: 2019-03-07 09:32:37.
Uchwała VII/51/2019

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2026

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:30:52 | Data modyfikacji: 2019-03-07 09:32:37.
Uchwała VII/52/2019
 Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:32:20 | Data modyfikacji: 2019-03-07 09:32:37.
Uchwała VIII/53/2019
 Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-20 10:13:23 | Data modyfikacji: 2019-03-20 10:15:43.
Uchwała VIII/54/2019
 Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2021

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-20 10:16:47 | Data modyfikacji: 2019-03-20 10:15:43.
Uchwała VIII/55/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3817

 Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bedomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-20 10:20:41 | Data modyfikacji: 2019-03-25 13:45:14.
Uchwała VIII/56/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3818

 Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-20 10:24:57 | Data modyfikacji: 2019-03-25 13:45:45.
Uchwała VIII/57/2019
 Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-20 10:27:35 | Data modyfikacji: 2019-03-25 13:45:45.
Uchwała VIII/58/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3819

 Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-20 10:48:56 | Data modyfikacji: 2019-03-25 13:46:13.
Uchwała IX/59/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5549

 Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:56:56 | Data modyfikacji: 2019-04-25 07:49:02.
Uchwała IX/60/2019

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2026

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:59:22 | Data modyfikacji: 2019-04-25 07:49:02.
Uchwała IX/61/2019
 Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia mian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-19 11:00:58 | Data modyfikacji: 2019-04-25 07:49:02.
Uchwała IX/62/2019
 Uchwała IX/62/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałe w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-19 11:11:26 | Data modyfikacji: 2019-04-19 11:11:57.
Uchwała X/63/2019
 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-03 09:04:27 | Data modyfikacji: 2019-04-19 11:11:57.
Uchwała X/64/2019
 Uhwała Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-03 09:06:05 | Data modyfikacji: 2019-04-19 11:11:57.
Uchwała X/65/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 7039

 Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-03 09:09:08 | Data modyfikacji: 2019-06-04 13:36:31.
Uchwała XI/66/2019
 uchwała Nr XI/66/2019 rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:30:03 | Data modyfikacji: 2019-06-04 13:36:31.
Uchwała XI/67/2019
 Uchwała Nr XI/67/2019 rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:32:26 | Data modyfikacji: 2019-06-04 13:36:31.
Uchwała XI/68/2019
 Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:34:33 | Data modyfikacji: 2019-06-04 13:36:31.
Uchwała XI/69/2019

Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 czerwca 2019 re. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019

 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:37:09 | Data modyfikacji: 2019-06-26 14:37:21.
Uchwała XI/70/2019
 Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:42:49 | Data modyfikacji: 2019-06-26 14:37:21.
Uchwała XII/71/2019
 Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:00:25 | Data modyfikacji: 2019-06-26 14:37:21.
Uchwała XII/72/2019
 Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu informacji o kandydatach na ławników

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:01:44 | Data modyfikacji: 2019-06-26 14:37:21.
Uchwała XII/73/2019
 Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 9lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej 22 w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:04:45 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XII/74/2019
 Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:07:21 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XIII/75/2019
 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-01 10:45:46 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XIV/76/2019
 Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/21/2016 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-09 12:19:19 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XV/77/2019
 Uchwała Nr XV/77/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-08 13:08:41 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XVI/78/2019
 Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu glosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:00:18 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XVI/79/2019
 Uchwała Nr XVI/79/2019 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:02:40 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XVI/80/2019
 Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipsku

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:15:44 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XVI/81/2019
 

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:18:53 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
uchwała XVI/82/2019
 Uchwała Nr XVI/82/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:20:37 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XVI/83/2019
 Uchwała Nr XVI/83/2019 Rady Miejskiej w LIpsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny nieruchomości

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:23:16 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała XVI/84/2019
 Uchwała Nr XVI/84/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Miasto i Gminę Lipsko od Generealnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym - gminnym wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79", znajdujących się na terenie gminy Lipsko oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami

Opublikowane przez: Iwona Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:28:48 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała Nr XVII/85/2019
 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:15:30 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała Nr XVII/86/2019
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:19:19 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwała Nr XVII/87/2019
 w sprawie obniżenia śrdniej ceny skupu żyta na rok 2020 dla ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:23:30 | Data modyfikacji: 2019-07-11 09:09:59.
Uchwala Nr XVII/88/2019
 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz.688; zm.: Dz.U. z 2019r. poz.1570) na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:31:16 | Data modyfikacji: 2019-12-11 15:33:38.
Uchwała Nr XVII/89/2019
 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:36:12 | Data modyfikacji: 2019-12-11 15:33:38.
Uchwała Nr XVII/90/2019
 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 15:39:37 | Data modyfikacji: 2019-12-11 15:33:38.
Uchwała Nr XVII/91/2019
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolenienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 08:24:44 | Data modyfikacji: 2019-12-12 08:27:39.
Uchwała Nr XVII/92/2019
 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 08:29:24 | Data modyfikacji: 2019-12-12 08:27:39.
Uchwała Nr XVII/93/2019
 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 08:33:43 | Data modyfikacji: 2019-12-12 08:35:23.
Uchwała Nr XVII/94/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 08:38:24 | Data modyfikacji: 2019-12-12 08:41:31.
Uchwała Nr XVII/95/2019
 

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 09:06:09 | Data modyfikacji: 2019-12-12 08:41:31.
Uchwła Nr XVII/96/2019
 Uchwała Nr XVII/96/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 09:08:04 | Data modyfikacji: 2019-12-12 09:09:21.
Uchwała Nr XVII/97/2019
 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 09:12:18 | Data modyfikacji: 2019-12-12 09:09:21.
Uchwała Nr XVIII/98/2019
 

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:44:13 | Data modyfikacji: 2020-01-09 10:44:24.
Uchwała Nr XVIII/99/2019

                              Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 15963

 Uchwała Budżetowa na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:48:46 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:24:25.
Uchwała Nr XVIII/100/2019
 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 11:38:30 | Data modyfikacji: 2020-01-13 11:53:49.
Uchwała Nr XVIII/101/2019

                       Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Maozwieckiego stwierdzające niewazność uchwały;                                           Znak: WNP-I.4131.247.2019.JF

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarwoania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 12:26:52 | Data modyfikacji: 2020-03-03 10:11:11.
Uchwała Nr XVIII/102/2019
 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 12:32:03 | Data modyfikacji: 2020-03-03 10:11:11.
Uchwała Nr XVIII/103/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 15964

 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzana drogami lub potrzebami ruchu

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 13:00:15 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:29:25.
Uchwała Nr XVIII/104/2019

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 15965

 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2023"

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 13:38:00 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:27:58.
Uchwała Nr XVIII/105/2019
 

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 13:56:21 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:27:58.
Uchwała Nr XVIII/106/2019

                       Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 15966

 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 14:00:21 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:26:55.
Uchwała Nr XIX/107/2019
 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 14:05:03 | Data modyfikacji: 2020-01-13 14:07:42.
Uchwała Nr XIX/108/2019
 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 14:10:59 | Data modyfikacji: 2020-01-13 14:07:42.

Zobacz:
   Rok 2016
   Rok 2017
   Rok 2018
   Rok 2019
   Rok 2020
Data wprowadzenia: 2020-01-13 14:10:59
Opublikowane przez: Anna Idzikowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - lipsko2.bip.gmina.pl